Informace o zpracování osobních údajů


Abychom mohli zajistit správné fungování našich služeb, jejich přizpůsobení požadavkům uživatelů, a co nejpohodlnější používání, využíváme možnosti zpracovávat a ukládat vybrané osobní údaje o uživatelích webových služeb poskytovaných na webu Vr-blog.cz.

Činíme tak v rozsahu a za účelem popsaným níže a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Vr.blog.cz neshromažďuje zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článku 9 nařízení GDPR.

 1. Uživatel webových služeb poskytovaných na stránce Vr-Blog.cz může být v průběhu využívání těchto služeb požádán o poskytnutí následujících osobních údajů: jména, e-mailu, pohlaví, data narození, regionu bydliště, města, adresy a profilové fotografie .
 2. Vr-Blog.cz upozorňuje uživatele, že je uživatel povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě. Ty údaje poskytnuté uživatelem, které jsou nepravdivé, pohoršující, poškozují jinou osobu či služby Vr-Blog.cz, mohou vést k zablokování účtu uživatele pro využívání služeb nebo jeho zrušení.
 3. Vr-Blog.cz rovněž zaznamenává informace o tom, jaké stránky navštěvuje, stejně jako zvyklosti uživatele a informace o softwarovém vybavení uživatele. Využíváme k tomu možností takzvaných „Cookies“. Pokud uživatel nechce, aby Vr-Blog.cz tyto informace získával, může zakázat používání Cookies v konfiguraci svého internetového prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že některé stránky Vr-Blog.cz nebudou fungovat správně. Další informace o používání cookies jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem Informace k souborům cookies.
 4. Vr-Blog.cz prohlašuje, že osobní údaje uživatele nebude poskytovat ke zpracování dalším zpracovatelům nebo příjemcům. Vr-Blog.cz rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje uživatele do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. Výjimku představují situace, kdy je Vr-Blog.cz povinna osobní údaje uživatelů v souladu s právními předpisy poskytnout, např. orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci.
 5. Informace poskytnuté uživatelem stránce Vr-Blog.cz nebo údaje zaznamenané na stránce Vr-Blog.cz v průběhu využívání webových služeb, může Vr-Blog.cz využít za následujícím účelem:
  • K umožnění používání všech webových služeb na webu Vr-Blog.cz.
  • K zasílání newsletterů a upozornění uživateli, pokud se k jejich odběru uživatel přihlásí.
 6. Vr-Blog.cz prohlašuje, že osobní údaje uživatele bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou ke splnění smlouvy o poskytování služeb.
 7. Vr-Blog.cz prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou uchovávány na zálohovaných serverech v majetku provozovatele webu Vr-Blog.cz, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.
 8. Vr-Blog.cz nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Vr-Blog.cz a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pokud k neoprávněným zásahům nedošlo v důsledku zavinění provozovatele Vr-Blog.cz.
 9. Vr-Blog.cz upozorňuje uživatele na následující jeho práva, které mu jako subjektu osobních údajů vyplývají z nařízení GDPR, zejména:
  • práva na přístup k osobním údajům (uživatel má právo získat od Vr-Blog.cz potvrzení, zda osobní údaje uživatele jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány)
  • práva na opravu (uživatel má právo na to, aby Vr-Blog.cz bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje uživatele, případně neúplné osobní údaje uživatele doplnila)
  • práva na výmaz (uživatel má právo na to, aby Vr-Blog.cz bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje uživatele, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů)
  • práva na omezení zpracování
  • práva na přenositelnost údajů (v zákonem stanovených případech má uživatel právo získat své osobní údaje, jež poskytl Vr-Blog.cz, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Vr-Blog.cz., které byly osobní údaje uživatele poskytnuty, bránil)
  • práva vznést námitku
  • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká)
  • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7
 10. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete laskavě směřovat na Pověřence pro ochranu údajů, emailová adresa:  [email protected]
 11. Více informací o právech uživatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace k souborům cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Jaké cookies používáme na Vr-blog.cz?

 • Nastavení

Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o informace o počtu přečtených příspěvků v diskusích nebo oblasti, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout třeba místní předpověď počasí nebo program kin. Tyto soubory cookie vám pomáhají také změnit barvu, velikost textu a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.

 • Zabezpečení

Soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

 • Reklama

Soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro uživatele a majitelům stránek a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl.

 • Stav relace

Weby často shromažďují údaje o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto tzv. „soubory cookie stavu relace“ nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

 • Cookies třetích stran

Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

Jak zkontrolovat nastavení cookies v různých prohlížečích?

Použití cookies můžete zakázat nebo omezit v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Chrome: support.google.com

Opera: help.opera.com

Firefox: support.mozilla.org

MSIE: windows.microsoft.com

Safari: support.apple.com

V Praze dne 23. 11. 2018

Provozovatel webu VR-Blog.cz – Karel Baláč IČO 88888461